Frankfurt am Main 2010

Karte: 
POINT (8.6339773962248 50.173940288544)